REGLEMENT 2024  Autostal Duindistel VZW – Ecurie Chardon des Dunes ASBL

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

1 In dit reglement wordt voor AUTOSTAL DUINDISTEL VZW - ECURIE CHARDON DES DUNES ASBL   de naam DUINDISTEL gebruikt.                                                                                                                                                                                         

In dit reglement wordt voor alle piloten en/of copiloten die aangesloten zijn bij  DUINDISTEL,   het woord piloot of piloten gebruikt.                                                 

       

                                                                                                                                                                                          

2 DUINDISTEL bestaat als erkende renstal. DUINDISTEL bestaat als erkende deelnemer.                                                                                                      

Duindistel is als renstal erkend door het Provinciaal Autosport Komitee (PAK), de Vlaamse Autosportfederatie (VAS) en de Royal Automobile Club Belgium (RACB).  Duindistel is als "deelnemer" erkend door de RACB.                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    

3 Duindistel als renstal is er opdat piloten zich kunnen verenigen als vrienden, omdat zij een clubkampioenschap betwisten, omdat zij aan één of andere challenge deelnemen, omdat zij advies kunnen bekomen en van opleidingen kunnen genieten, omdat zij een gemeenschappelijke serviceplaats of meetingpunt kunnen aanvragen in de rally van Ieper of in de AAROVA short rally en tevens omdat zij kunnen inschrijven op de jaarlijkse medische controles.                              

                                                                                                                                                                                                        

4 Duindistel kan op nationaal niveau ook de deelnemer /concurrent  voor de piloten zijn.  De piloten kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke deelnemerslicentie.  Duindistel bekostigt een gemeenschappelijke renstaldeelnemerslicentie en maakt het zo         mogelijk dat de piloten geen "tweede"  licentie moeten nemen om de nationale         kampioenschappen te betwisten.                                                                                                                                                                                                                                 

5      Het rijden onder de gemeenschappelijke deelnemerslicentie betekent dat de piloten van DUINDISTEL onder dezelfde deelnemersnaam rijden en zodoende geen klacht kunnen neerleggen tegen elkaar. Het tegendeel zou immers inhouden dat er klacht tegen zichzelf wordt neergelegd wat nooit de bedoeling kan zijn.

 

Opgelet bij deelname aan wedstrijden in het buitenland :

 

De Belgische erkende renstallen (zoals DUINDISTEL) worden in buitenlandse wedstrijden  beschouwd als officiële teams.

 

Het rijden in het buitenland onder de gemeenschappelijke deelnemerslicentie van DUINDISTEL betekent dat er een hoger inschrijvingsbedrag, van toepassing op officiële teams, moet betaald worden. Schrijf daarom, bij deelname aan wedstrijden in het buitenland, in onder uw persoonlijke naam.    

                                                                                            

                                                                                                                                                                     

6 Men kan genieten van de gemeenschappelijke deelnemerslicentie van DUINDISTEL als één van de piloten lid is van DUINDISTEL.          

                                                                                                                                                                                                        

7  Om aanspraak te kunnen maken op de prijzen verbonden aan  de clubkampioenschappen van  DUINDISTEL, moet elke piloot :    

                                                                           

        *het document "engagementsverklaring en afstand tot verhaal" ondertekend hebben  én aan  het secretariaat bezorgd hebben , of              - bij aansluiting via de website - aangeduid hebben dat de engagementsverklaring gelezen en goedgekeurd is.

                                                                                                                                                                                          

        *voor zijn eerste deelname zijn lidgeld betaald hebben ;

 

        *de startlijsten  en resultaten opsturen binnen de 14 dagen na de wedstrijd;  

                                                                                                                                                                                          

        *aanwezig zijn op de kampioenviering.

 

                                                                                                                                                                     

8 Elke piloot die aangesloten is bij DUINDISTEL moet als DUINDISTEL herkenbaar zijn door de DUINDISTELsticker op de wagen te kleven en bij voorkeur ook een kleine DUINDISTELsticker op de helm te kleven.                                                               

 

                                                                                                                                                                                                        

9 Elke piloot wordt verzocht 2 actiefoto's naar results@duindistel.be  op te sturen. Deze bij voorkeur digitale foto's (vrij van copyright) kunnen dan gebruikt worden in publicaties van de renstal.

                                                                                                                                                                                                        

10 De resultaten en deelnemerslijsten dienen  te worden bezorgd aan Werner Rogghé, die de verantwoordelijke is voor de klassementen.

 

             Adres :       Werner Rogghé                                                                                            

                              Asserendries 51                                                                                                                            

                              9300 AALST                                                                                                                                     

                              results@duindistel.be                 

                              Tel.:  053/785226                                                                      

   

11 De raad van bestuur van DUINDISTEL kan indien nodig  in de loop van het jaar het reglement wijzigen. De eventuele wijzigingen worden aan de piloten per mail bezorgd.                                                     

                                                                                                                                                                                           

12 Een schadegeval en / of fout veroorzaakt door een piloot rijdend onder de gemeenschappelijke deelnemerslicentie van DUINDISTEL en waarvoor DUINDISTEL aansprakelijk zou worden gesteld of waardoor DUINDISTEL financiële kosten zou lijden dan wel boetes zou worden opgelegd, zal steeds aanleiding geven tot verhaal door DUINDISTEL op de betrokken piloot.

 

Overeenkomstig de door de piloot ondertekende engagementsverklaring staat deze persoonlijk in voor de betaling, op eerste verzoek, van alle door de autorensportautoriteiten dan wel wedstrijdorganisatoren opgelegde boetes zonder dienaangaande enige aanspraak te doen of te kunnen laten gelden tegenover DUINDISTEL.                                                                                            

                                                                                            

                                                                                                                                                                     

13 De raad van bestuur van DUINDISTEL kan ieder lid dat de reglementen van de renstal niet naleeft dan wel relevante en toepasselijke regionale, nationale en internationale autosportreglementen (zoals, niet beperkend, Vas-reglementen en reglementen van de RACB-sport) alsook de wedstrijdreglementen op enigerlei wijze overtreedt, schorsen voor een bepaalde periode. Dergelijke schorsing impliceert dat het betrokken lid aan geen wedstrijden meer kan deelnemen.                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                         

ENGAGEMENTSVERKLARING & AFSTAND VAN VERHAAL 2021


VERKLARING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS


Als lid van de VZW AUTOSTAL DUINDISTEL – ECURIE CHARDON DES DUNES waarvan
de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8500 KORTRIJK aan de Paleisstraat 1 (bus
12) – KBO Nr.: 0409.463.229 ; Verklaar ik uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van het reglement van de VZW
AUTOSTAL DUINDISTEL – ECURIE CHARDON DES DUNES alsook van alle relevante en
toepasselijke regionale, nationale en internationale autorensportreglementen.

 

Ik engageer mij derhalve onherroepelijk deze reglementen na te leven en, in het
bijzonder, persoonlijk, zonder enige aanspraak desbetreffend te laten gelden of te
doen of kunnen laten gelden opzichtens de VZW AUTOSTAL DUINDISTEL – ECURIE
CHARDON DES DUNES, in te staan voor de betaling, op eerste verzoek, van alle door
de autorensportautoriteiten dan wel wedstrijdorganisatoren opgelegde boetes.
Ik verklaar tevens aan alle erkende autosportwedstrijden deel te
nemen op eigen risico en eigen aansprakelijkheid zodat ik uitdrukkelijk
afstand doe, voor mezelf en mijn rechtsopvolgers en eventuele
rechthebbenden van elk verhaal tegenover de VZW AUTOSTAL DUINDISTEL – ECURIE
CHARDON DES DUNES, zijn beheerders, bestuursleden, aangestelden en vrijwilligers
en dit voor welkdanige schade die  hij / zij zou kunnen lijden gedurende en naar
aanleiding van een erkende autosportwedstrijd.
Ik verklaar tevens uitdrukkelijk op generlei wijze mijn eventuele
persoonlijke aansprakelijkheid voor eventuele schade aan derden af te wentelen op de
VZW AUTOSTAL DUINDISTEL – ECURIE
CHARDON DES DUNES, zijn beheerders,
bestuursleden, aangestelden en vrijwilligers.
verklaring verwerking persoonsgegevens : in overeenstemming met de wet van
08/12/92 kunnen de hiervoor verstrekte gegevens verwerkt worden in de bestanden
van Autostal Duindistel. De betrokkene heeft recht op toegang en verbetering van de
gegevens verwerkt in deze bestanden.